Ustawowy wykaz osób zajmujących tzw. eksponowane stanowiska polityczne


W myśl Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu
terroryzmu, osobami zajmującymi eksponowane stanowiska polityczne są osoby
fizyczne zajmujące znaczące stanowiska lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w
tym:

a) szefowie państw, szefowie rządów, ministrowie, wiceministrowie, sekretarze stanu,
podsekretarze stanu, w tym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady
Ministrów i wiceprezesa Rady Ministrów,

b) członkowie parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych, w tym posłowie i
senatorowie,

c) członkowie organów zarządzających partiami politycznymi,

d) członkowie sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów
sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z
wyjątkiem trybów nadzwyczajnych, w tym sędziów Sądu Najwyższego, Trybunału
Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów
administracyjnych oraz sędziów sądów apelacyjnych,

e) członkowie trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych, w tym
Prezesa oraz członków Zarządu NBP,

f) ambasadorowie, chargés d’affaires oraz wyżsi oficerowie sił zbrojnych,

g) członkowie organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych
przedsiębiorstw państwowych, w tym dyrektorzy przedsiębiorstw państwowych oraz
członkowie zarządów i rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których
ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych
osób prawnych,

h) dyrektorzy, zastępcy dyrektorów oraz członkowie organów organizacji
międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach,

i) dyrektorzy generalni w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych,
dyrektorzy generalnych urzędów wojewódzkich oraz kierownicy urzędów terenowych
organów rządowej administracji specjalnej