Telewizor za pożyczkę


Rozstrzygnięcie konkursu „TV za pożyczkę”!

W ostatnich dniach wyłoniliśmy zwycięzców konkursu „TV za pożyczkę” oraz wręczyliśmy nagrody. Telewizory Manta 55’ wygrały Panie Urszula Kubica i Grażyna Łukasik. Wręczenie nagród odbyło się w naszych oddziałach w Bielsku-Białej i Chorzowie. Przy wręczeniu obecni byli Prezes firmy Honesta Market Service, Pani Gabriela Dendewicz oraz Dyrektor ds. Rozwoju Sieci Sprzedaży, Pan Wojciech Drożdż. Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w kolejnych konkursach organizowanych przez naszą firmę.

tv_za_pozyczke1
tv_za_pozyczke2

Gratulujemy zwycięzcom!

Regulamin konkursu „Telewizor za pożyczkę”

§ 1 Postanowienia ogólne
 1. Organizatorem Konkursu „Telewizor za pożyczkę” zwanego dalej „Konkursem” jest Honesta Market Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Barlickiego 5/21, 43-300 Bielsko-Biała, wpisana do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, Wydział VIII KRS, pod nr 0000483419, REGON 243365182, NIP 547-214-82-44. Kapitał zakładowy 10000,00 PLN, wpłacony w całości, zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Celem konkursu jest promowanie pożyczki gotówkowej o terminie płatności do 40 dni, o której mowa w § 1 ust. 3.
 3. Konkurs jest kierowany do osób, które w trakcie trwania konkursu podpiszą umowę pożyczki gotówkowej o terminie płatności do 40 dni w Punktach sprzedaży Organizatora legitymując się ważnymi kuponami konkursowymi lub którzy podpiszą pierwszą umowę pożyczki o terminie płatności do 40 dni.
 4. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny;
 6. Konkurs jest konkursem indywidualnym, co oznacza, że Organizator nie przyjmuje zgłoszeń grupowych.
 7. Okres Konkursu rozpoczyna się o godzinie 00.00 w dniu 14 listopada 2016r. i trwa do godziny 23.59 w dniu 15 stycznia 2017 r.( tj. od początku doby 14 listopada 2016 r. do końca doby 15 stycznia 2017 r.)
§ 2 Uczestnicy Konkursu
 1. W Konkursie mogą uczestniczyć osoby fizyczne (konsumenci w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego) posiadające pełną zdolność do czynności prawnych – zwane dalej „Uczestnikami”, które:
  W okresie Konkursu zawrą umowę pożyczki gotówkowej o terminie płatności do 40 dni wyszczególnionej w § 1 ust. 3 niniejszego Regulaminu.
  Umowa zostanie zawarta w jednym z Punktów Sprzedaży Spółki Honesta Market Service. Adresy Punktów Sprzedaży dostępne są na stronie internetowej Organizatora, z zastrzeżeniem możliwości dopisania kolejnych Punktów w trakcie trwania Konkursu.
 2. Z udziału Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.
 3. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa powołana przez Organizatora trzyosobowa komisja w składzie:
  1 Joanna Borejsza
  2 Anna Pająk
  3 Ewa Sordyl

  – zwana dalej „Komisją”.

 4. Kryteriami wyboru będą nawiązanie do tematyki Konkursu, oryginalność hasła oraz kreatywność Uczestników. Jury wybiera zwycięzców Konkursu kierując się swoją swobodną oceną. Decyzja jury jest niepodważalna.
 5. Z prac Komisji Konkursowej sporządzony jest pisemny protokół. Komisja pracuje na posiedzeniach niejawnych, w których nie biorą udziału Uczestnicy Konkursu. W takim samym trybie Komisja rozpatruje reklamacje.
§ 3 Nagrody.
 1. Nagrodą w Konkursie są dwa telewizory Manta HD 55 cali. Organizator Konkursu opłaca należny podatek.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zamiany nagrody na inną o zbliżonej wartości. Zmiana tego typu nie stanowi zmiany warunków konkursu.
 3. Fundatorem nagród jest Organizator.
 4. Zwycięzca może odstąpić wygraną dowolnie wybranej przez siebie osobie. Nagroda nie podlega wymianie na środki pieniężne.
 5. Nagroda zostanie przekazana zwycięzcy we wskazanym Punkcie Organizatora lub inny ustalony pomiędzy stronami sposób.
 6. Nagroda nie obejmuje pozostałych kosztów, do których uiszczenia zobowiązany jest Laureat, o ile Organizator nie przyjmie ciężaru poniesienia tych kosztów przez siebie.
§ 4 Zgłoszenie do konkursu.
 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wszystkich poniższych warunków:
  • Podpisanie umowy pożyczki gotówkowej o terminie płatności do 40 dni o której mowa w § 1 ust. 3.
  • Stworzenie własnej propozycji hasła reklamującego pożyczki gotówkowe Organizatora w okresie Konkursu.
  • . Uczestnik może zgłosić maksymalnie jedno hasło
  • Dostarczenie propozycji do Punktu Honesta, w którym została zawarta umowa pożyczki gotówkowej o terminie płatności na druku konkursowym w czasie trwania Konkursu. Uczestnik musi być autorem wpisanego przez niego Hasła.
  • Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie wymyślonego przez siebie hasła jako hasła promocyjnego Organizatora konkursu nieodpłatnie .
 2. Udział w Konkursie wymaga podania przez Uczestnika:
  • Imienia i nazwiska Uczestnika,
  • Numeru telefonu komórkowego Uczestnika,
  • Numeru PESEL
 3. Podanie przez Uczestnika wszystkich wymienionych danych osobowych oraz wyrażanie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika dla celów związanych z Konkursem jest dobrowolne jednak niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie i ubiegania się o Nagrodę oraz do jednoznacznej identyfikacji Uczestnika i umożliwienia Organizatorowi kontaktu
  w przypadku wygranej.
 4. Zgłoszenie konkursowe, nie może zawierać treści sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, w tym treści pornograficznych, lub naruszających dobra osobiste, obrażających uczucia religijne, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, naruszających prawa autorskie, propagujących piractwo fotograficzne, komputerowe oraz wszelkich innych treści o podobnej zawartości, celu lub skutkach. Zgłoszenia zawierające takie treści będą wykluczone z Konkursu, a następnie usuwane.
 5. Ponadto, w Konkursie nie biorą udziału i nie podlegają ocenie hasła, które:
  • nie są związane z tematem Konkursu;
  • nie spełniają wymogów niniejszego Regulaminu;
  • przekraczają limit zgłoszeń określony powyżej;
 6. Z chwilą dostarczenia propozycji hasła do Punktu Uczestnik:
  • wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów przeprowadzenia Konkursu,
  • wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych (Imię, nazwisko) dla celów ogłoszenia zwycięzcy Konkursu na stronie internetowej Organizatora oraz w informacjach prasowych,
  • oświadcza i potwierdza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do podanego przez niego hasła na wszelkich polach eksploatacji, w tym prawo do jego publicznego wyświetlania i prawo wysłania go na Konkurs,
  • bezwarunkowo i nieodpłatnie przenosi na Organizatora autorskie prawa majątkowe do podanego hasła bez konieczności zawierania dodatkowych porozumień w zakresie nieograniczonym czasowo i terytorialnie, a jeżeli przeniesienie praw autorskich jest bezskuteczne lub niemożliwe – udziela Organizatorowi licencji na wykorzystanie wymyślonego hasła w zakresie określonym w niniejszym punkcie. Jeżeli udzielenie licencji będzie niemożliwe, Uczestnik udziela Organizatorowi pełnomocnictwa do wykonywania praw majątkowych do wymyślonego hasła.
 7. Organizator na tej podstawie nabywa prawo do wykorzystywania haseł wymyślonych przez Uczestników na wszelkich polach eksploatacji, w tym do:
  • zwielokrotniania, utrwalania we wszystkich dostępnych formatach (fotografia, audio, video);
  • wprowadzania do obrotu, użyczania, rozpowszechniania, wprowadzania do pamięci komputera, serwerów sieci komputerowych i sieci multimedialnych;
  • publicznego odtwarzania, wyświetlania i udostępniania zdjęcia w sposób ogólnie dostępny dla każdej osoby w miejscu i czasie dowolnie wybranym przez daną osobę, zwłaszcza na stronach internetowych Organizatora;
  • wykorzystywania jako element większej całości w budowie systemów lub narzędzi informatycznych, stron WWW, materiałów promocyjnych i reklamowych, kreacji e-mailowych, kreacji SMS-owych;
  • wykorzystania hasła konkursowego w celach marketingowych;
  • udziela Organizatorowi zgody na wykorzystywanie oraz wykonywanie dzieł zależnych powstałych na bazie hasła konkursowego, jak również dokonywanie tłumaczeń, przystosowania, zmiany układu lub innych zmian, np. dodawaniu nowych elementów;
  • wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych w celach marketingowych przez Organizatora, również po upływie czasu trwania Konkursu.
§ 5 Zasady przyznawania i sposób wydania nagrody.
 1. Nagrodę otrzyma Uczestnik, którego zgłoszenie spełnią wszystkie warunki określone w Regulaminu, a propozycja hasła promocyjnego Komisja oceni
 2. Komisja Konkursowa wyłoni Laureata zgodnie z § 2 ust. 4 niniejszego Regulaminu w terminie do 31 stycznia 2017 r.
 3. Laureat zostanie powiadomiony o wygranej w terminie do 25 lutego 2017 r. Organizator poinformuje Laureata o wygranej telefonicznie, dzwoniąc pod numer telefonu, o którym mowa w ust. 4.2b. w przypadku niemożliwości nawiązania kontaktu telefonicznego z Laureatem Organizator podejmie łącznie 5 (słownie pięć) prób kontaktu telefonicznego z Laureatem. Odstęp między kolejnymi próbami wyniesie minimum 4 godziny, przy czym przynajmniej 2 ostatnie próby zostaną wykonane w kolejnym dniu. Z podjętych prób zostanie sporządzony protokół. Kontakt z Laureatem może nastąpić od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00.
 4. Rozmowa telefoniczna z Laureatem będzie nagrywana, o czym Laureat zostanie poinformowany na początku rozmowy i zapytany czy wyraża na to dobrowolną zgodę- jednocześnie Laureat zostanie poinformowany, że brak udzielenia takiej zgody uniemożliwia dalsze prowadzenie rozmowy i skutkuje utratą prawa do Nagrody.
 5. Podczas takiej rozmowy telefonicznej, o której mowa w ust. 5.3 Laureat zostanie poproszony o przybycie do wskazanego Punkt Operacyjnego Organizatora, w celu odbioru Nagrody.
 6. Przez niemożność nawiązania kontaktu telefonicznego, o którym mowa w ust. 5.3 Regulaminu, rozumie się:
  1. Nieodebranie telefonu w czasie 5 (słownie pięć) telefonicznych długich sygnałów przerywanych,
  2. Nieuzyskanie połączenia na skutek zajętej linii telefonicznej (krótkie sygnały przerywane),
  3. Uzyskanie połączenia z pocztą głosową,
  4. Nieuzyskanie połączenia na skutek wyłączonego telefonu bądź na skutek znajdowania się telefonu Uczestnika poza zasięgiem sygnału operatora.
  5. Odmowę wyrażanie zgody przez Laureata zgody na nagrywanie rozmowy.
 7. Niemożliwość nawiązania kontaktu telefonicznego zgodnie z trybem określonym w ust. 5.3 powyżej skutkuje utrata prawa do Nagrody.
 8. W razie utraty przez Laureata prawa do Nagrody w przypadkach określonych ust. 5.3, 5.4 lub 5.6 powyżej, Komisja w terminie 5 dni roboczych od zdarzenia powodującego utratę prawa do Nagrody, wybiera kolejnego Laureata, któremu zostanie przyznana ta nagroda. Postanowienia ustępów poprzedzających stosuje się odpowiednio.
 9. Laureat wyraża zgodę na udostępnienie swojego wizerunku w celach marketingowych przez Organizatora konkursu. Udziela prawa do wykorzystywania zdjęć swojego wizerunku bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć, nieograniczone w czasie korzystanie i rozporządzanie zdjęciami, a w szczególności: publiczne wykorzystanie zdjęć, utrwalenie i zwielokrotniony druk, wykorzystywanie w celach marketingowych, promocyjnych, reklamowych przez Organizatora konkursu.
§ 6 Postępowanie reklamacyjne.
 1. Reklamacje dotyczące Konkursu można składać osobiście w Punktach Sprzedaży Honesta albo pisemnie przesyłając na adres Honesta Market Service Sp. z o.o. Bielsko-Biała 43-300, Ul. Barlickiego 5/21, z dopiskiem ”Konkurs Telewizor na pożyczkę”.
 2. Z zastrzeżeniem § 6 ust. 3 , reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Konkursową niezwłocznie, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia ich otrzymania, a informacja o jej wyniku zostanie Uczestnikowi udzielona niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 dni od daty złożenia reklamacji.
 3. W przypadku uzasadnionej niemożliwości udzielenia odpowiedzi w terminie określonym w § 6 ust. 2 Organizator przekazuje Uczestnikowi informację o przyczynach opóźnienia, okolicznościach, które muszą zostać ustalone oraz o przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi. Termin ten nie może przekroczyć 60 dni od daty otrzymania reklamacji.
 4. Odpowiedzi na złożoną reklamację Organizator udziela w formie pisemnej na adres do korespondencji podany przez Uczestnika w reklamacji.
 5. Uczestnik może się zwrócić o pomoc do Miejskich i Powiatowych Rzeczników Praw Konsumenta.
 6. Uczestnikowi przysługuje prawo sądowego rozstrzygania sporów wynikłych na tle Regulaminu.
§ 7 Polityka Prywatności
 1. Organizator przywiązuje dużą wagę do ochrony prywatności uczestników Konkursu. Dlatego też zbiera tylko te dane i informacje o Uczestnikach, które są potrzebne do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu. Organizator ściśle przestrzega ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 2. Każdy Uczestnik, którego dane zostały zapisane ma dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji i modyfikacji. Dane zostaną usunięte na wyraźne życzenie Uczestnika. Podanie danych osobowych przez Uczestnika Konkursu jest dobrowolne, jednakże konieczne dla celów udziału w Konkursie i przyznania nagrody, a odmowa udzielenia zgody na przetwarzanie danych może skutkować odmową zgody na uczestnictwo w Konkursie.
 3. Każdy Uczestnik ma prawo do wglądu, poprawiania, zmiany, żądania usunięcia swoich danych osobowych, jak również prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania.
§ 8 Postanowienia końcowe.
 1. Konkurs, którego warunki zostały określone w niniejszym Regulaminie, nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loteria promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 o grach hazardowych (Dz.U. z 2009 r., Nr 201 poz.1540, z późniejszymi zmianami).
 2. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady prowadzenia Konkursu oraz określa prawa i obowiązki Uczestników Konkursu.
 3. Konkurs jest ogłoszony na stronie internetowej Organizatora www.honesta.biz.
 4. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Organizatora oraz w Punktach Sprzedaży.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiana odnosi skutek z chwilą ogłoszenia. Zmiana nie może naruszać istoty zasad Konkursu.
 6. Organizator nie zwraca kosztów związanych z uczestnictwem w Konkursie.
 7. Wątpliwości co do treści Regulaminu wyjaśnia Organizator. Zapytania co do treści Regulaminu i przebiegu Konkursu należy kierować do Organizatora w formie wiadomości email na adres: biuro@honesta.biz.