Polityka prywatności & cookies


1. Informacje ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności & Cookies (dalej: „Polityka”) dotyczy serwisu www, funkcjonującego pod adresem www.honesta.biz, dalej jako „Serwis”.

 2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Honesta Market Service Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, 43-300, ul. Barlickiego 5/21, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Biesku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000483419, NIP: 5472148244, REGON: 243365182, dalej jako „Operator” lub „Administrator”.

 3. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się listownie kierując korespondencję na adres: Inspektor Ochrony Danych ul. Barlickiego 5/41, 43-300 Bielsko-Biała, bądź na adres e-mail: iod@honesta.biz.

 4. Dane osobowe zbierane za pośrednictwem Serwisu są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „RODO” oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

2. Rodzaje przetwarzanych danych i źródło ich pochodzenia

 1. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Użytkownika:

 1. W przypadku odwiedzenia Serwisu:

 • adres IP,

 • dane przeglądarki internetowej,

 • informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usługi.

 1. W przypadku skorzystania z formularza kontaktowego:

 • imię,

 • nazwisko,

 • numer telefonu,

 1. Dane osobowe są zbierane od osób, których dane dotyczą.

 2. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się bezpośrednio pod formularzami na stronie.

3. Źródła pochodzenia danych

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

  • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.

  • poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

4. Informacje o przysługujących Ci prawach

Przysługują Ci następujące prawa:

 1. Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.

 2. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 3. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 4. Prawo do sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

5. Odbiorcy danych

 1. Dane osobowe przekazywane są dostawcom usług, z których pomocy korzysta Administrator w prowadzeniu Strony internetowej, w szczególności w zakresie usług technicznych, informatycznych oraz partnerom biznesowym, np. Finanse dla Każdego A-Z Sp. z o. o. (ul. A. Mickiewicza 2, 43-300 Bielsko-Biała), Elite Investment sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. 11 Listopada 41/4, 43-300 Bielsko-Biała oraz e Readers sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Chorzowska 150, 40-101 Katowice. Podmioty te przetwarzają Twoje dane na podstawie zawartych umów powierzenia.
 2. Dane osobowe mogą być również udostępniane organom i instytucjom upoważnionym do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa.

6. Dobrowolność podania danych

Podanie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie będzie związane z brakiem możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności Serwisu.

7. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Twoje dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

8. Przekazywanie danych do państw trzecich

Dane osobowe są przekazywane od krajów trzecich. Oznacza to, że przesyłamy je poza teren Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Szczegółowe informacje dotyczące przekazywania danych do państw trzecich znajdziesz w sekcji 11-12 niniejszej Polityki.

9. Informacje o plikach cookies

Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

 1. Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
 2. Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
 3. Serwis – oznacza stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą w domenie (tu nazwa domeny).
 4. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do stron internetowych Serwisu.
 5. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

10. Rodzaje wykorzystywanych ciasteczek

 1. Podczas przeglądania stron internetowych są używane pliki „cookies”, czyli niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane w urządzeniu końcowym Klienta w związku korzystaniem ze strony internetowej. Ich stosowanie ma na celu poprawne działanie stron internetowych.

 2. Stosowane przez Administratora pliki „cookies” są bezpieczne dla urządzeń Klienta. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Klienta i dostosować stronę internetową indywidualnie każdemu Klientowi. Pliki „cookies” zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.

 3. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

  a) Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji

  b) Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

W Serwisie wykorzystywane są następujące rodzaje plików cookies:

COOKIE

CZAS TRWANIA

KATEGORIA

DOSTAWCA

_ga

2 lata

statystyczne (pozwala na dokonywanie pomiarów oglądalności Serwisu)

Administrator

_ga_#

2 lata

statystyczne (wykorzystywane przez Google Analytics do zbierania danych dotyczących liczby odwiedzin witryny przez użytkownika oraz dat pierwszej i ostatniej wizyty.)

Administrator

_gat

1 dzień

statystyczne ((używany przez Google Analytics do ograniczania liczby żądań)

Administrator

_gid

1 dzień

statystyczne (pozwala na dokonywanie pomiarów oglądalności Serwisu)

Administrator

collect

Na czas trwania sesji

statystyczne (służy do wysyłania danych do Google Analytics o urządzeniu i zachowaniu odwiedzającego.

google-analytics.com

 1. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

 2. Administrator wykorzystuje pliki „cookies” w następujących celach:

a. konfiguracji strony internetowej;

b. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Strony Internetowej korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics, których administratorem jest Google Inc z siedzibą w USA, Polityka ochrony prywatności Google jest dostępna pod następującymi linkami:

http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/,

http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/;

c. popularyzacji strony internetowej za pomocą serwisu społecznościowego Facebook.com, którego administratorem jest Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii, Polityka ochrony prywatności Facebook jest dostępna pod następującym linkiem:

https://www.facebook.com/help/cookies/;

d. popularyzacji strony internetowej za pomocą serwisu społecznościowego plus.google.com, którego administratorem jest Google Inc. z siedzibą w USA, Polityka ochrony prywatności Google jest dostępna pod następującym linkiem:
– http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/;

 1. Zalecamy przeczytanie polityk ochrony prywatności wyżej wskazanych firm, aby poznać zasady korzystania z plików „cookies”.

 2. Pliki „cookies” mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Użytkownik korzysta ze Strony Internetowej. W tym celu mogą zostać zachowane informacje o ścieżce nawigacji Użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

 3. W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików „cookies” przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.

 4. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików „cookies”, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki „cookies” do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

11. Ustawienia plików cookies

Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:


a) Przeglądarka Internet Explorer –
http://windows.microsoft.com/pl-PL/windows7/How-to-manage-cookies-in-Internet-Explorer-9

b) Przeglądarka Mozilla FireFox

http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

c) Przeglądarka Chrome

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

d) Przeglądarka Safari

http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL&locale=pl_PL

e) Przeglądarka Opera

http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html

2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w przeglądarce Użytkownika.

12. Postanowienia końcowe

Jeżeli zmieni się sposób postępowania z danymi osobowymi, Polityka zostanie zaktualizowana.