Paliwo na cały rok!


ulotka-paliwo-na-caly-rok

Regulamin konkursu „Paliwo na cały rok”

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu „Paliwo na cały rok” zwanego dalej „Konkursem” jest Honesta Market Service spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Barlickiego 5/41, 43-300 Bielsko-Biała, wpisana do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, Wydział VIII Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000483419, REGON 243365182, NIP 547-214- 82-44. Kapitał zakładowy 10000,00 PLN, zwana dalej „Organizatorem”.
2. Celem konkursu jest promowanie Policy O.C., o której mowa w § 1 ust. 3.
3. Konkurs jest kierowany do osób, które w terminie określonym w pkt. 7 zawrą polisę O.C. w Punktach sprzedaży Organizatora.
4. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
5. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
6. Konkurs jest konkursem indywidualnym, co oznacza, że Organizator nie przyjmuje zgłoszeń grupowych.
7. Okres Konkursu rozpoczyna się o godzinie 00:00 w dniu 02 stycznia 2018r. i trwa do godziny 23:59 w dniu 31 marca 2018 r. tj. od początku doby 02 stycznia 2018r. do końca doby 31 marca 2018 r.

§ 2 Uczestnicy Konkursu

1. W Konkursie mogą uczestniczyć osoby fizyczne (konsumenci w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego) posiadające pełną zdolność do czynności prawnych – zwane dalej „Uczestnikami”,które:
 W okresie Konkursu zawrą oraz dokonają wpłaty całości lub pierwszej raty polisy O.C.
wyszczególnionej w § 1 ust. 3 niniejszego Regulaminu.
 Polisa O.C. zostanie zawarta w jednym z Punktów Sprzedaży Spółki Honesta Market Service sp. z o.o. Adresy Punktów Sprzedaży dostępne są na stronie internetowej Organizatora, z zastrzeżeniem możliwości dopisania kolejnych Punktów w trakcie trwania Konkursu.
2. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.
3. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa powołana przez Organizatora trzyosobowa komisja w składzie:
1 Klaudia Paszek
2 Justyna Młynarska
3 Ewa Sordyl
– zwana dalej „Komisją”.
4. Kryteriami wyboru będzie nawiązanie do tematyki Konkursu i udzielenie odpowiedzi na pytanie „Mój pierwszy samochód był…”, oryginalność udzielonej odpowiedzi oraz kreatywność Uczestników. Komisja wybiera zwycięzców Konkursu kierując się swoją swobodną oceną. Decyzja Komisji jest niepodważalna.
5. Z prac Komisji Konkursowej sporządzony jest pisemny protokół. Posiedzenia komisji odbywać się będą bez udziału Uczestników Konkursu. W takim samym trybie Komisja rozpatruje reklamacje.

§ 3 Nagrody.

1. Nagrodą w Konkursie jest kwota pieniężna – 3000 zł (trzy tysiące) złotych. Organizator Konkursu opłaca należny podatek.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zamiany nagrody na inną o zbliżonej wartości. Zmiana tego typu nie stanowi zmiany warunków konkursu.
3. Fundatorem nagród jest Organizator.
4. Laureat konkursu może odstąpić wygraną dowolnie wybranej przez siebie osobie.
5. Nagroda zostanie przekazana we wskazanym Punkcie Organizatora lub w inny ustalony z Laureatem sposób.
6. Nagroda nie obejmuje pozostałych kosztów, do których uiszczenia zobowiązany jest Laureat, o ile Organizator nie przyjmie ciężaru poniesienia tych kosztów przez siebie.

§ 4 Zgłoszenie do konkursu.

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wszystkich poniższych warunków:
a. Zawarcie polisy O.C. oraz dokonanie wpłaty całości kwoty lub pierwszej raty za polisę O.C., o której mowa w § 1 ust. 3. Stworzenie własnej propozycji odpowiedzi na pytanie konkursowe:
Mój pierwszy samochód był…..
b. Uczestnik może złożyć maksymalnie jeden kupon konkursowy,
c. Kupony konkursowe zbierane są w Punktach Organizatora, w wyznaczonych do tego miejscach (urny konkursowe), w czasie trwania Konkursu.
d. Uczestnik wyraża zgodę, na wykorzystanie wymyślonej przez siebie odpowiedzi jako hasła promocyjnego Organizatora konkursu nieodpłatnie.
2. Udział w Konkursie wymaga podania przez Uczestnika:
a. Imienia i nazwiska Uczestnika,
b. Numeru telefonu komórkowego Uczestnika,
c. PESEL.
3. Podanie przez Uczestnika wszystkich wymienionych danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie i ubiegania się o Nagrodę oraz do jednoznacznej identyfikacji Uczestnika i umożliwienia Organizatorowi kontaktu w przypadku wygranej.
4. Zgłoszenie konkursowe, nie może zawierać treści sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, w tym treści pornograficznych, lub naruszających dobra osobiste, obrażających uczucia religijne, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, naruszających prawa autorskie, propagujących piractwo fotograficzne, komputerowe oraz wszelkich innych treści o podobnej zawartości, celu lub skutkach. Zgłoszenia zawierające takie treści będą wykluczone z Konkursu, a następnie usuwane.
5. Ponadto, w Konkursie nie biorą udziału i nie podlegają ocenie odpowiedzi, które:
a. nie są związane z tematem Konkursu;
b. nie spełniają wymogów niniejszego Regulaminu;
c. przekraczają limit zgłoszeń określony powyżej;
6. Z chwilą dostarczenia propozycji odpowiedzi do Punktu Uczestnik:
b. może wyrazić zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych (Imię, nazwisko) dla celów ogłoszenia zwycięzcy Konkursu na stronie internetowej Organizatora oraz w informacjach prasowych,
c. oświadcza i potwierdza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do podanej przez niego odpowiedzi na pytanie konkursowe na wszelkich polach eksploatacji, w tym prawo do jego publicznego wyświetlania i prawo wysłania go na Konkurs,
d. bezwarunkowo i nieodpłatnie przenosi na Organizatora autorskie prawa majątkowe do podanej odpowiedzi na pytanie konkursowe bez konieczności zawierania dodatkowych porozumień w zakresie nieograniczonym czasowo i terytorialnie, a jeżeli przeniesienie praw autorskich jest bezskuteczne lub niemożliwe – udziela Organizatorowi licencji na wykorzystanie
wymyślonej odpowiedzi na pytanie konkursowe w zakresie określonym w niniejszym punkcie. Jeżeli udzielenie licencji będzie niemożliwe, Uczestnik udziela Organizatorowi pełnomocnictwa do wykonywania praw majątkowych do wymyślonej odpowiedzi na pytanie konkursowe.
e. może wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych w celach marketingowych przez Organizatora, również po upływie czasu trwania Konkursu.
7. Organizator na tej podstawie nabywa prawo do wykorzystywania odpowiedzi na pytanie konkursowe, wymyślonych przez Uczestników na wszelkich polach eksploatacji, w tym do:
a. zwielokrotniania, utrwalania we wszystkich dostępnych formatach (fotografia, audio, video);
b. wprowadzania do obrotu, użyczania, rozpowszechniania, wprowadzania do pamięci komputera, serwerów sieci komputerowych i sieci multimedialnych;
c. publicznego odtwarzania, wyświetlania i udostępniania zdjęcia Laureata w sposób ogólnie dostępny dla każdej osoby w miejscu i czasie dowolnie wybranym przez daną osobę, zwłaszcza na stronach internetowych Organizatora;
d. wykorzystywania jako element większej całości w budowie systemów lub narzędzi informatycznych, stron WWW, materiałów promocyjnych i reklamowych, kreacji e-mailowych, kreacji SMS-owych;
e. wykorzystania odpowiedzi w celach marketingowych;
f. udziela Organizatorowi zgody na wykorzystywanie oraz wykonywanie dzieł zależnych powstałych na bazie odpowiedzi, jak również dokonywanie tłumaczeń, przystosowania, zmiany układu lub innych zmian, np. dodawaniu nowych elementów;

§ 5 Zasady przyznawania i sposób wydania nagrody.

1. Nagrodę otrzyma Uczestnik, którego zgłoszenie spełnią wszystkie warunki określone w Regulaminie, a propozycja odpowiedzi Komisja Konkursowa oceni najwyżej.
2. Komisja Konkursowa wyłoni Laureata zgodnie z § 2 ust. 4 niniejszego Regulaminu w terminie do 20 kwietnia 2018 r.
3. Laureat zostanie powiadomiony o wygranej w terminie do 27 kwietnia 2018 r. Organizator poinformuje Laureata o wygranej telefonicznie, dzwoniąc pod numer telefonu, o którym mowa w § 4 ust 2b. W przypadku niemożliwości nawiązania kontaktu telefonicznego z Laureatem Organizator podejmie łącznie 5 (słownie: pięć) prób kontaktu telefonicznego z Laureatem. Odstęp między kolejnymi próbami wyniesie minimum 4 godziny, przy czym przynajmniej 2 ostatnie próby zostaną wykonane w kolejnym dniu. Z podjętych prób zostanie sporządzony protokół. Kontakt z Laureatem może nastąpić od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00.
4. Rozmowa telefoniczna z Laureatem będzie nagrywana, o czym Laureat zostanie poinformowany na początku rozmowy i zapytany czy wyraża na to dobrowolną zgodę – jednocześnie Laureat zostanie poinformowany, że brak udzielenia takiej zgody uniemożliwia dalsze prowadzenie rozmowy i skutkuje utratą prawa do Nagrody.
5. Podczas takiej rozmowy telefonicznej, o której mowa w § 5 ust. 3 Laureat zostanie poproszony o przybycie do wskazanego Punkt Operacyjnego Organizatora, w celu odbioru Nagrody.
6. Przez niemożność nawiązania kontaktu telefonicznego, o którym mowa w § 5 ust 3 Regulaminu, rozumie się:
a. Nieodebranie telefonu w czasie 5 (słownie: pięć) telefonicznych długich sygnałów przerywanych,
b. Nieuzyskanie połączenia na skutek zajętej linii telefonicznej (krótkie sygnały przerywane),
c. Uzyskanie połączenia z pocztą głosową,
d. Nieuzyskanie połączenia na skutek wyłączonego telefonu bądź na skutek znajdowania się telefonu Uczestnika poza zasięgiem sygnału operatora.
e. Odmowę wyrażanie zgody przez Laureata zgody na nagrywanie rozmowy.
7. Niemożliwość nawiązania kontaktu telefonicznego zgodnie z trybem określonym w § 5 ust 3 powyżej skutkuje utrata prawa do Nagrody.
8. W razie utraty przez Laureata prawa do Nagrody w przypadkach określonych § 5 ust 3, § 5 ust 4 lub § 5 ust 6 powyżej, Komisja w terminie 5 dni roboczych od zdarzenia powodującego utratę prawa do Nagrody, wybiera kolejnego Laureata, któremu zostanie przyznana ta nagroda. Postanowienia ustępów poprzedzających stosuje się odpowiednio.
9. Laureat wyraża zgodę na udostępnienie swojego wizerunku w celach marketingowych przez Organizatora konkursu. Udziela prawa do wykorzystywania zdjęć swojego wizerunku bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć, nieograniczone w czasie korzystanie i rozporządzanie zdjęciami, a w szczególności: publiczne wykorzystanie zdjęć, utrwalenie i zwielokrotniony druk,
wykorzystywanie w celach marketingowych, promocyjnych, reklamowych przez Organizatora konkursu.

§ 6 Postępowanie reklamacyjne.

1. Reklamacje dotyczące Konkursu można składać osobiście w Punktach Sprzedaży Honesta albo pisemnie przesyłając na adres Honesta Market Service sp. z o.o. Bielsko-Biała 43-300, ul. Barlickiego 5/41, z dopiskiem ”Konkurs – kasa na paliwo ”.
2. Z zastrzeżeniem § 6 ust. 3, reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Konkursową niezwłocznie, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia ich otrzymania, a informacja o jej wyniku zostanie Uczestnikowi udzielona niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 dni od daty złożenia reklamacji.
3. W przypadku uzasadnionej niemożliwości udzielenia odpowiedzi w terminie określonym w § 6 ust. 2 Organizator przekazuje Uczestnikowi informację o przyczynach opóźnienia, okolicznościach, które muszą zostać ustalone oraz o przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi. Termin ten nie może przekroczyć 60 dni od daty otrzymania reklamacji.
4. Odpowiedzi na złożoną reklamację Organizator udziela w formie pisemnej na adres do korespondencji podany przez Uczestnika w reklamacji.
5. Uczestnik może się zwrócić o pomoc do Miejskich i Powiatowych Rzeczników Praw Konsumenta. 6. Uczestnikowi przysługuje prawo sądowego rozstrzygania sporów wynikłych na tle Regulaminu.

§ 7 Polityka Prywatności

1. Organizator przywiązuje dużą wagę do ochrony prywatności Uczestników Konkursu. Dlatego też zbiera tylko te dane i informacje o Uczestnikach, które są potrzebne do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników obejmować będzie następujący zakres danych: imię i nazwisko ,numer telefonu komórkowego, adres zamieszkania.
2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, rozpatrzenia reklamacji, wyłonienia zwycięzców i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagród.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie. Osobie podającej dane osobowe przysługuje prawo dostępu do jej danych osobowych oraz prawo ich poprawiania, a także usunięcia.

§ 8 Postanowienia końcowe.

1. Konkurs, którego warunki zostały określone w niniejszym Regulaminie, nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loteria promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 o grach hazardowych (Dz.U. z 2009 r., Nr 201 poz.1540, z późniejszymi zmianami).
2. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady prowadzenia Konkursu oraz określa prawa i obowiązki Uczestników Konkursu.
3. Konkurs jest ogłoszony na stronie internetowej Organizatora www.honesta.biz.
4. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Organizatora oraz w Punktach Sprzedaży.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiana odnosi skutek z chwilą ogłoszenia. Zmiana nie może naruszać istoty zasad Konkursu.
6. Organizator nie zwraca kosztów związanych z uczestnictwem w Konkursie.
7. Wątpliwości co do treści Regulaminu wyjaśnia Organizator. Zapytania co do treści Regulaminu i przebiegu Konkursu należy kierować do Organizatora w formie wiadomości email na adres: biuro@honesta.biz .